Privacy Reglement | FysioSoesterberg

Privacy Reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie zijn verschillende wetten van toepassing; de wet op de Persoonsgegevens (WPV), de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Verder zijn alle patiëntgegevens beveiligd volgens de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn naast de bovengenoemde Wetten WPV en WGBO, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Hieronder is het reglement weergegeven:

Toegang

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzage

U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop is wanneer de cliënt jonger dan 12 jaar is, dan is er geen toestemming nodig voor van de cliënt: wel is toestemming nodig van de ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaren

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen vragen wij u dit aan te geven. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat vragen wij u dat bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

Bejegening

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen vragen wij u dit aan te geven.
Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat vragen wij u dat bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.